Algemene voorwaarden

HomeAlgemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Evento, event rentals B.V. (revisie 1 nov. 2023) 

 0 Uitsluiting algemene voorwaarden 

Deze Algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere (algemene) voorwaarden van huurder c.q. opdrachtgever van toepassing op alle aanbiedingen en de uitvoering van alle opdrachten door EVENTO, KvK nummer 76873226. 

 1 Object van deze overeenkomst.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de offertes en gesloten verhuurovereenkomst tussen EVENTO event rentals B.V., gevestigd te Biddinghuizen, Rister 4, hierna te noemen EVENTO en de in de overeenkomst genoemde huurder. Door acceptatie van de offerte en/of het doen van een (aan)betaling, stemt huurder uitdrukkelijk in met deze algemene voorwaarden.

2 Kredietwaardigheid.
Elke met EVENTO aangegane huurovereenkomst bevat de opschortende voorwaarde dat huurder voldoende kredietwaardig is. Huurder stemt ermee in dat EVENTO, zo nodig, informatie betreffende hem opvraagt.

3 Waarborgsom.
De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan EVENTO een door EVENTO vooraf vast te stellen waarborgsom te betalen. EVENTO behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom cf. art. 6:127 BW, evenals de kosten van reparatie/reiniging als in artikel 15 Opzegging/ontbinding lid 2 van deze algemene voorwaarden bedoeld. EVENTO is verplicht deze waarborgsom bij beëindiging van het huurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens EVENTO heeft voldaan, aan de huurder terug te geven. 

4 Duur van de overeenkomst.
Deze overeenkomst is gesloten voor een periode zoals vermeld op de order. Gerekend vanaf de datum die in de overeenkomst is vermeld. Dit geldt niet als partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een andere bepaalde of onbepaalde periode zijn overeengekomen. Voor elke dag langer dan de genoemde huurperiode geldt een minimale toeslag van 15% van het dagtarief tot maximaal twee weken. Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuurcontract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag. 

5 Aflevering en terugbezorging.
Tenzij anders is overeengekomen verzorgt EVENTO het transport van de gehuurde goederen. Bezorging vindt uitsluitend op de begane grond plaats. De huurder dient ervoor te zorgen dat iemand gedurende de afgesproken bezorgdag en -tijdstip aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de gehuurde goederen, bij gebreke waarvan EVENTO het recht heeft het gehuurde mee terug te nemen. De hierdoor ontstane kosten zijn voor rekening van de huurder.
De gehuurde goederen dienen op de laatste dag van de overeenkomst om 07:00 uur gesorteerd, gereinigd en geordend gestapeld op de begane grond gereed te staan. Zijn de goederen niet in gereedheid gebracht voor transport dan dient de huurder de extra kosten die hierdoor ontstaan te vergoeden. In het geval de dag van retournering van de goederen wordt overschreden, dan is de huurder aan EVENTO een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan het overeengekomen huurbedrag, onverminderd het recht van EVENTO op verdere schadevergoeding. In geval de gehuurde goederen niet meer aanwezig zijn, dan is huurder verplicht aan verhuurder de schade, te weten de objectieve vervangingswaarde van het gehuurde, te vergoeden. Huurder blijft verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal totdat alle materialen door EVENTO- en/of verantwoordelijke van EVENTO is/zijn ingenomen. Indien EVENTO zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen op het door huurder aangegeven adres te bezorgen, dan zal EVENTO ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de leveringstermijn te houden. Echter, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, zal de overeengekomen afleveringstermijn nooit als fatale termijn gelden.

6 Verplichtingen huurder/toestemming en vergunning(en)
De huurder is gedurende de gehele huurperiode aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de gehuurde goederen.
Huurder zal de gehuurde goederen gedurende de huurperiode als een goed huurder onder zich houden en beheren en overeenkomstig de bestemming gebruiken. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EVENTO aan een ander onder te verhuren of anderszins in gebruik te geven. Bij beëindiging van de verhuurovereenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin het verstrekt is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van EVENTO worden gesteld. Indien daarbij zou blijken dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is EVENTO gerechtigd de huurder de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen. Het is huurder verboden veranderingen in c.q. aan het gehuurde aan te brengen. Het beplakken, beschilderen of op andere wijze bewerken van de gehuurde goederen is niet toegestaan. Het is de huurder niet toegestaan open vuur, zoals barbecue e.d. in tenten te gebruiken. Verwarmingsbronnen, zoals hete luchtbranders, straal-kachels en verlichting dienen zodanig te worden geplaatst of opgehangen, dat geen schade aan het tentzeil wordt toegebracht. Het gebruik van confetti, papieren slingers of andere niet kleurvaste materialen, is in de tenten of in de nabijheid van de tenten, niet toegestaan. Kleurschade tgv het afgeven van deze materialen wordt onherroepelijk bij huurder in rekening gebracht. Huurder verplicht zich om vorstgevoelige apparatuur te beschermen tegen bevriezing. Vorstschade aan het gehuurde materiaal zal worden doorbelast tegen vervangingswaarde. Indien huurder buiten staat is, om welke reden dan ook de gehuurde, goederen aan EVENTO terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan EVENTO een door hem te bepalen schade vergoeding te betalen ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.
De huurder dient zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van eventueel benodigde vergunningen, toestemming en/of goedkeuringen. De huurder zorgt ervoor dat de eigenaar van het terrein of gebouw zijn goedkeuring verleent voor het plaatsen van een tent gedurende de hele huurperiode. De klant vrijwaart EVENTO voor aansprakelijkheid voor schade aan het voornoemde terrein welke door plaatsing kan ontstaan.
De huurder is verplicht de loop van alle leidingen in het terrein en toegangswegen de gehuurde goederen dienen te worden geplaatst, vooraf schriftelijk aan EVENTO mede te delen, indien EVENTO de tent goederen in opdracht van huurder dient te plaatsen. Laat huurder dit na en blijkt nadien dat er beschadigingen zijn opgetreden aan leidingen e.d., dan is huurder  volledig aansprakelijk voor de schade. Bij aanspraken van derden zal huurder EVENTO hiervoor vrijwaren.

7 Verzekering.
Huurder is verantwoordelijkheid (risicoverantwoordelijkheid) voor de gehuurde goederen gedurende de periode dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld. Huurder zal de goederen dan ook verzekeren en verzekerd houden tegen schade door verlies, diefstal, beschadiging, etc., o.a. ten gevolge van brand. Om aan deze verplichting te voldoen, wordt er standaard door EVENTO aan huurder een verzekeringspremie berekend over de door huurder gehuurde materialen. Verzekerd is materiële schade aan het gehuurde object veroorzaakt door van buiten komende onheilen, bedieningsfouten, ondeskundigheid en nalatigheid, diefstal, brand, explosie, blikseminslag, storm, vliegtuigschade, vandalisme, verkeersrisico en eigen gebrek.  In geval van gedekte schade geldt een eigen risico per gebeurtenis voor rekening van de huurder van € 1000,00 bij diefstal en vandalisme en een minimum van € 250,00 in alle overige gevallen. Dekking van schade veroorzaakt door grove schuld of nalatigheid door of namens verhuurder, is uitgesloten. Daarnaast is de verzekering niet van kracht indien de huurder gehuurde objecten doorverhuurt, uitleent op of enigerlei wijzen aan derden afstaat en/of onbeheerd achterlaat. De door huurder aan verhuurder verschuldigde premie van 7% wordt doorberekend op het verschuldigde bruto huurbedrag.  

8 Uitsluiting/beperking aansprakelijkheid.
Voor schade die de huurder ten gevolge van het gebruik van de gehuurde goederen aan derden, direct of indirect, veroorzaakt is EVENTO niet aansprakelijk. Huurder zal EVENTO ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren. Indien en voor zover EVENTO toch op grond van de wettelijke bepalingen aansprakelijk is voor schade aan huurder en of aan derden, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de waarde van de overeenkomst van verhuur en huur c.q. beperkt tot het maximale bedrag waarvoor EVENTO een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten. 

 9 Betaling.
Betaling dient vooraf, contant of via de bank, plaats te vinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
EVENTO zal, indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1% per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum. Daarnaast is EVENTO gerechtigd om, buiten de hoofdsom en rente om, van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt, te vorderen waaronder begrepen de kosten van advocaat, zaakwaarnemer, gerechts-deurwaarder en incassobureau. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 50,-. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat EVENTO zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

10 Weersinvloeden.
EVENTO behoudt zicht het recht voor om bij slechte weersomstandigheden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van EVENTO, de nakoming van de verhuurovereenkomst op te schorten c.q. te annuleren, zonder dat dit de huurder recht geeft op  schadevergoeding. Een dergelijke situatie wordt beschouwd als overmacht. Het door EVENTO reeds ontvangen huurbedrag zal, in geval van annulering, worden terugbetaald aan huurder.  

11 Controle op goede staat van goederen.
De huurder wordt geacht direct na ontvangst de gehuurde goederen op gebreken te controleren; indien EVENTO niet direct schriftelijk wordt aangesproken door huurder dan worden de goederen geacht in goede staat te zijn afgeleverd. 

12 Schade, gebreken en reparatie.
De huurder is verplicht gedurende de verhuurperiode om elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk schriftelijk aan EVENTO te melden. Zonder toestemming van EVENTO mag de huurder niet tot reparatie overgaan.
Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal EVENTO slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen werkplaats aanbrengen c.q. verrichten. Indien reparaties noodzakelijk zijn aan de gehuurde goederen ten gevolge van onvakkundige behandeling, het gebruik van ongeschikte accessoires en/of enig andere oorzaak, die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk aan huurder in rekening gebracht. 

13 Mededelingsverplichtingen huurder.
Huurder dient EVENTO onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van EVENTO dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval  van faillissement van de huurder, indien huurder surseance van betaling aanvraagt of zijn betaling om andere reden heeft gestaakt.
Wanneer zich een geval voordoet, zoals in het voorgaande lid van dit artikel bedoeld wordt, is de huurder verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de onderhavige overeenkomst. Het eigendom van de verhuurde goederen is en blijft bij EVENTO. In een van bovengenoemde situaties is EVENTO gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen en zijn goederen direct terug te halen.  

14 Annulering.
Indien de huurder tot annulering overgaat en nog geen gebruik heeft gemaakt van de hem ter beschikking gestelde zaken is hij de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd.
· Bij annulering tot 30 dagen voor de ingangsdatum 10% van de totale prijs;
· Bij annulering tot 14 dagen voor de ingangsdatum 25% van de totale prijs;
· Bij annulering tot 7 dagen voor de ingangsdatum 40% van de totale prijs;
· Bij annulering tot 2 dagen voor de ingangsdatum 50% van de totale prijs;
· Bij annulering binnen 2 dagen voor de ingangsdatum 75% van de totale prijs.
Huurder wordt aanbevolen een annuleringsverzekering af te sluiten. 

15 Opzegging/ontbinding.
De verhuurovereenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen worden opgezegd met inachtneming van een redelijke termijn van opzegging. Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is EVENTO bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is EVENTO gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding als winstmarge te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van EVENTO op verdere schadevergoeding. 

16 Wijzigingen.
Wijzigingen en/of aanvullingen van deze overeenkomst zijn slecht geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Mondelinge afspraken – ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt – zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn. 
17 Milieu. 

  • De huurder zorgt voor het op milieutechnisch verantwoorde en wettelijk noodzakelijke wijze afvoeren van afvalwater/fecaliën voor wat betreft de sanitair producten. De huurder vrijwaart EVENTO van milieuclaims of anderszins te nemen maatregelen door toedoen van de huurder op de locatie van het verhuurproduct. 

 18 Eigendom.
Het gehuurde blijft ten allen tijde eigendom van EVENTO.

19 Toepasselijk recht.
Op alle door EVENTO gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing; deze overeenkomst en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

20 Geschillen.
Alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van EVENTO, dan wel, ter keuze van EVENTO, van de plaats van vestiging van de huurder.