Leveringsvoorwaarden Evento, party&event-rent

1 Object van deze overeenkomst.
Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de
daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen EVENTO party&event-rent, gevestigd te Oldebroek aan
de Stationsweg 71 , kvk inschrijving 70234957 hierna te noemen EVENTO en de in de overeenkomst met name
genoemde huurder.
2 Kredietwaardigheid.
Elke met EVENTO aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat EVENTO van voldoende
kredietwaardigheid van de huurder zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. De huurder zal toestaan
dat EVENTO zo nodig informatie betreffende hem opvraagt.
3 Waarborgsom.
De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan EVENTO een door hem vast
te stellen waarborgsom te geven.
EVENTO behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de
kosten van reparatie/reiniging alsin artikel 16 Opzegging/ontbinding lid 2 bedoeld.
EVENTO is verplicht deze waarborgsom bij beëindiging van het huurcontract, indien op dat moment de huurder
aan al zijn verplichtingen jegens EVENTO heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.
4 Verzekering.
De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat
deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen zo nodig verzekeren en
verzekerd houden tegen schade door verlies, diefstal, beschadiging, etc., o.a. ten gevolge van brand. Er kan
standaard een verzekeringspremie worden berekend over de door u bij ons gehuurde materialen. Verzekerd is
materiële schade aan het gehuurde object veroorzaakt door van buiten komende onheilen, bedieningsfouten,
ondeskundigheid en nalatigheid, diefstal, brand, explosie, blikseminslag, storm, koude vliegtuigschade,
vandalisme, verkeersrisico en eigen gebrek. In geval van gedekte schade geldt een eigen risico per gebeurtenis
voor rekening van de huurder van € 1000,00 bij diefstal en vandalisme, en een minimum van € 250,00 in alle
overige gevallen. De premie van 6% wordt toegepast over het verzekerbare deel van de opdracht. (bruto
huurbedrag) De verzekeringspremie wordt over ditzelfde bedrag berekend.
5 Aansprakelijkheid.
Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen
veroorzaakt, is EVENTO niet aansprakelijk. Huurder zal EVENTO ter zake voor alle aanspraken van derden
vrijwaren.
6 Betaling.
Betaling dient te geschieden à contant bij aflevering of af magazijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
EVENTO is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is
ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1% per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.
EVENTO is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om, van de opdrachtgever alle kosten, zowel
gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de
kosten van advocaat, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum
van € 50,-. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en
bijstand.
Uit het enkele feit dat EVENTO zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de
gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
7 Duur van de overeenkomst.
Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd. Gerekend vanaf de datum, die in de overeenkomst is
vermeld. Tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaalde tijd zijn overeengekomen.
Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuurcontract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele
dag.
8 Levering en terugbezorging.
Tenzij anders overeengekomen verzorgt EVENTO het transport van de gehuurde goederen. Bezorging vindt
uitsluitend op de begane grond plaats. De huurder dient ervoor te zorgen dat iemand gedurende de
afgesproken bezorgdag en tijdstip aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de gehuurde goederen, bij
gebreke waarvan EVENTO het recht heeft het gehuurde mee terug te nemen. De hierdoor ontstane kosten zijn
voor rekening van de huurder.
De gehuurde goederen dienen op de laatste dag van de overeenkomst om 08.00 uur gesorteerd, gereinigd en
geordend gestapeld op de begane grond gereed te staan. Zijn de goederen niet in gereedheid gebracht voor
transport dan dient de huurder de extra kosten die hierdoor ontstaan te vergoeden. Indien de datum
voor retournering van de goederen wordt overschreden is de huurder aan EVENTO een onmiddellijk opeisbare
en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijnen, onverminderd het
recht van EVENTO op verdere schadevergoeding.
Indien EVENTO zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal
EVENTO ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de leveringstermijn te houden. Echter, tenzij
uitdrukkelijk anders is bepaald zal de overeengekomen leveringstermijn nooit als fatale termijn gelden.
Indien huurder daartoe niet in staat is dient deze aan EVENTO, een door EVENTO te bepalen, schade te
betalen. In geval het gehuurde niet wordt terugbezorgd is de schade de objectieve vervangingswaarde van het
gehuurde.
9 Verplichtingen huurder.
De huurder is gedurende de gehele huurperiode aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de gehuurde
goederen.
Huurder zal de gehuurde goederen gedurende de huurperiode als een goed huurder onder zich en
overeenkomstig de bestemming gebruiken.
De huurder dient in een voorkomend geval zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van eventueel benodigde
vergunningen en/of goedkeuringen.
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
EVENTO aan een ander onder te verhuren of anderszins in gebruik te geven.
Huurder is niet gerechtigd veranderingen in c.q. aan het gehuurde aan te brengen. Het beplakken, beschilderen
of op andere wijze bewerken van de gehuurde goederen is niet toegestaan.
Het is de huurder niet toegestaan open vuur, zoals barbecue e.d. in tenten te gebruiken. Verwarmingsbronnen,
zoals hete luchtbranders, straalkachels en verlichting dienen zodanig te worden geplaatst of opgehangen, dat
geen schade aan het tentzeil wordt toegebracht.
Het gebruik van confetti, papieren slingers of andere niet kleurvaste materialen, is in de tenten of in de
nabijheid van de tenten, niet toegestaan. Kleurschade tgv het afgeven van deze materialen wordt
onherroepelijk bij huurder in rekening gebracht.
De klant zorgt ervoor dat de eigenaar van het terrein of gebouw zijn goedkeuring verleent voor het plaatsen
van een tent gedurende de hele huurperiode. De klant vrijwaart EVENTO voor aansprakelijkheid voor schade
aan het voornoemde terrein welke door plaatsing kan ontstaan.
De huurder is verplicht de loop van alle leidingen in het terrein en toegangswegen waar de tenten of andere
evenementengoederen dienen te worden geplaatst, schriftelijk aan EVENTO mede te delen. Dit dient alleen te
gebeuren indien EVENTO de tent of ander goed, in opdracht van de klant dient te plaatsen. Laat de klant dit na
en blijkt nadien dat er beschadigingen zijn opgetreden aan leidingen dan is de klant volledig aansprakelijk voor
de schade. Bij aanspraken van derden zal de klant EVENTO hiervoor vrijwaren.
10 Weersinvloeden.
EVENTO behoudt zicht het recht voor om bij slechte weersomstandigheden, een en ander uitsluitend ter
beoordeling van EVENTO, de huurovereenkomst te annuleren zonder dat dit de huurder recht geeft om
schadevergoeding te vorderen. De door EVENTO reeds ontvangen bedragen zullen worden terugbetaald, echter
rente zal niet verschuldigd zijn.
11 Controle op goede staat van goederen.
De huurder wordt geacht direct na ontvangst de gehuurde goederen op gebreken te hebben gecontroleerd,
terwijl bij geen onverwijlde reactie worden de goederen geacht zich in een goede staat te bevinden.
12 Reparatie.
Indien reparatie noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden. Het
gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden
beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.
13 Schade en gebreken.
De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan EVENTO te melden.
Zonder toestemming van EVENTO mag de huurder niet tot reparatie overgaan.
Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal EVENTO slechts in zijn eigen, of in een door hem
aangewezen werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.
Huurder heeft geen recht op vervanging indien de goederen zich niet in Nederland bevinden of anderszins zich
buiten een in de overeenkomst bepaalde straal bevinden.
EVENTO is op geen enkele wijze verplicht om beschadigde artikelen en/of apparaten terug te nemen of voor
ruiling te accepteren.
Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het
gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden
beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.
14 Mededelingsverplichtingen huurder.
Huurder dient EVENTO onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder zijn roerende of
onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien op enige andere wijze
de eigendomsrechten van EVENTO dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van
de huurder, indien huurder surseance van betaling aanvraagt of zijn betaling om andere reden heeft gestaakt.
Wanneer zich een geval voordoet, zoals in het voorgaande lid van dit artikel bedoeld wordt, is de huurder
verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de
onderhavige overeenkomst.
15 Annulering.
Indien de huurder tot annulering overgaat en nog geen gebruik heeft gemaakt van de hem ter beschikking
gestelde zaken is hij de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd.
· Bij annulering tot 30 dagen voor de ingangdatum 10 % van de totale prijs
· Bij annulering tot 14 dagen voor de ingangdatum 25 % van de totale prijs
· Bij annulering tot 7 dagen voor de ingangdatum 40 % van de totale prijs
· Bij annulering tot 2 dagen voor de ingangdatum 50 % van de totale prijs
· Bij annulering binnen 2 dagen voor de ingangsdatum 75% van de totale prijs
De huurder wordt aanbevolen een annuleringsverzekering af te sluiten.
16 Opzegging/ontbinding.
De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen met onmiddellijke ingang worden stopgezet. De
opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van de gehuurde goederen bij EVENTO.
Indien partijen zijn overeengekomen dat EVENTO bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde
goederen bij huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen.
Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin het verstrekt
is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van EVENTO worden gesteld. Indien daarbij zou blijken dat de
goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben
schoongemaakt, is EVENTO gerechtigd de huurder de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.
Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is EVENTO bevoegd de huurovereenkomst zonder
ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.
Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is EVENTO
gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding als winstmarge te vorderen een bedrag gelijk aan de
resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd
het recht van EVENTO op verdere schadevergoeding.
17 Vervanging.
Indien huurder buiten staat is, om welke reden dan ook de gehuurde, goederen aan EVENTO terug te (laten)
bezorgen, dient huurder aan EVENTO een door hem te bepalen schade vergoeding te betalen ter grootte van de
vervangingswaarde van de gehuurde goederen.
18 Wijzigingen.
Wijzigingen aanvullingen van deze overeenkomst zijn slecht geldig indien schriftelijk overeengekomen.
Mondelinge nevenafspraken – ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt – zijn niet
geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd gaan.
19 Eigendom.
Het gehuurde blijft ten allen tijde eigendom van EVENTO. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud.
20 Toepasselijk recht.
Op alle door EVENTO gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands recht
van toepassing; deze overeenkomst en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten,
respectievelijk verricht.
21 Geschillen.
Op alle overeenkomsten van EVENTO is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestiging van de huurder.

TOP