Leveringsvoorwaarden Evento, party&event-rent (update 12-03-2019)

1 Object van deze overeenkomst.

Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen EVENTO party&event-rent, gevestigd te Oldebroek aan de Stationsweg 71 , hierna te noemen EVENTO en de in de overeenkomst met name genoemde huurder.

2 Kredietwaardigheid.

Elke met EVENTO aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat EVENTO van voldoende kredietwaardigheid van de huurder zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. De huurder zal toestaan dat EVENTO zo nodig informatie betreffende hem opvraagt.

3 Waarborgsom.

De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan EVENTO een door hem vast te stellen waarborgsom te geven. EVENTO behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie/reiniging als in artikel

4 Verzekering.

De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen zo nodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door verlies, diefstal, beschadiging, etc., o.a. ten gevolge van brand. Er wordt standaard een verzekeringspremie berekend over de door u bij ons gehuurde materialen. Verzekerd is materiële schade aan het gehuurde object veroorzaakt door van buiten komende onheilen, bedieningsfouten, ondeskundigheid en nalatigheid, diefstal, brand, explosie, blikseminslag, storm, koude vliegtuigschade, vandalisme, verkeersrisico en eigen gebrek. In geval van gedekte schade geldt een eigen risico per gebeurtenis voor rekening van de huurder van € 1000,00 bij diefstal en vandalisme, en een minimum van € 250,00 in alle overige gevallen. Uitsluiting van verzekering: Veroorzaakt door grove schuld of nalatigheid. Die een gevolg is van de verwijten onvoldoende onderhoud van en / of onvoldoende zorg voor het object. Daarnaast is de verzekering niet van kracht indien de huurder het gehuurde object doorverhuurt, uitleent op of enigerlei wijzen aan derden afstaat. De premie van 6% wordt toegepast over het verzekerbare deel van de opdracht. (bruto huurbedrag) De verzekeringspremie wordt over ditzelfde bedrag berekend.

5 Aansprakelijkheid.

Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is EVENTO niet aansprakelijk. Huurder zal EVENTO ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

6 Betaling.

Betaling dient te geschieden à contant bij aflevering of af magazijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. EVENTO is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1% per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum. EVENTO is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om, van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 50,-. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat EVENTO zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

7 Duur van de overeenkomst.

Deze overeenkomst is gesloten voor een periode van maximaal 3 dagen. Gerekend vanaf de datum, die in de overeenkomst is vermeld. Tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaalde of onbepaalde tijd zijn overeengekomen. Voor elke dag langer dan de voornoemde 3 dagen geldt een toeslag van 15% van het weekend -tarief tot maximaal twee weken. Na deze twee weken geldt een prijs op aanvraag Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuurcontract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

8 Levering en terugbezorging.

Tenzij anders overeengekomen verzorgt EVENTO het transport van de gehuurde goederen. Bezorging vindt uitsluitend op de begane grond plaats. De huurder dient ervoor te zorgen dat iemand gedurende de afgesproken bezorgdag en tijdstip aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de gehuurde goederen, bij gebreke waarvan EVENTO het recht heeft het gehuurde mee terug te nemen. De hierdoor ontstane kosten zijn voor rekening van de huurder. De gehuurde goederen dienen op de laatste dag van de overeenkomst om 08.00 uur gesorteerd, gereinigd en geordend gestapeld op de begane grond gereed te staan. Zijn de goederen niet in gereedheid gebracht voor transport dan dient de huurder de extra kosten die hierdoor ontstaan te vergoeden. Indien de datum voor retournering van de goederen wordt overschreden is de huurder aan EVENTO een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijnen, onverminderd het recht van EVENTO op verdere schadevergoeding. Indien EVENTO zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal EVENTO ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de leveringstermijn te houden. Echter, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald zal de overeengekomen leveringstermijn nooit als fatale termijn gelden. Indien huurder daartoe niet in staat is dient deze aan EVENTO, een door EVENTO te bepalen, schade te betalen. In geval het gehuurde niet wordt terugbezorgd is de schade de objectieve vervangingswaarde van het gehuurde. Huurder blijft verantwoordelijk voor het materiaal totdat alle materialen door EVENTO- en/of verantwoordelijke van EVENTO is ingenomen.

9 Verplichtingen huurder.

De huurder is gedurende de gehele huurperiode aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de gehuurde goederen. Huurder zal de gehuurde goederen gedurende de huurperiode als een goed huurder onder zich en overeenkomstig de bestemming gebruiken. De huurder dient in een voorkomend geval zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van eventueel benodigde vergunningen en/of goedkeuringen. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EVENTO aan een ander onder te verhuren of anderszins in gebruik te geven. Huurder is niet gerechtigd veranderingen in c.q. aan het gehuurde aan te brengen. Het beplakken, beschilderen of op andere wijze bewerken van de gehuurde goederen is niet toegestaan. Het is de huurder niet toegestaan open vuur, zoals barbecue e.d. in tenten te gebruiken. Verwarmingsbronnen, zoals hete luchtbranders, straalkachels en verlichting dienen zodanig te worden geplaatst of opgehangen, dat geen schade aan het tentzeil wordt toegebracht. Het gebruik van confetti, papieren slingers of andere niet kleurvaste materialen, is in de tenten of in de nabijheid van de tenten, niet toegestaan. Kleurschade tgv het afgeven van deze materialen wordt onherroepelijk bij huurder in rekening gebracht. De klant zorgt ervoor dat de eigenaar van het terrein of gebouw zijn goedkeuring verleent voor het plaatsen van een tent gedurende de hele huurperiode. De klant vrijwaart EVENTO voor aansprakelijkheid voor schade aan het voornoemde terrein welke door plaatsing kan ontstaan. De huurder is verplicht de loop van alle leidingen in het terrein en toegangswegen waar de tent dient te worden geplaatst schriftelijk aan EVENTO mede te delen. Dit dient alleen te gebeuren indien EVENTO de tent in opdracht van de klant dient te plaatsen. Laat de klant dit na en blijkt nadien dat er beschadigingen zijn opgetreden aan leidingen dan is de klant volledig aansprakelijk voor de schade. Bij aanspraken van derden zal de klant EVENTO hiervoor vrijwaren.

10 Weersinvloeden.

EVENTO behoudt zicht het recht voor om bij slechte weersomstandigheden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van EVENTO, de huurovereenkomst te annuleren zonder dat dit de huurder recht geeft om schadevergoeding te vorderen. De door EVENTO reeds ontvangen bedragen zullen worden terugbetaald, echter rente zal niet verschuldigd zijn. Huurder verplicht zich om vorstgevoelige apparatuur te beschermen tegen bevriezing. Vorstschade aan het gehuurde materiaal zal worden doorbelast tegen vervangingswaarde.

11 Controle op goede staat van goederen.

De huurder wordt geacht direct na ontvangst de gehuurde goederen op gebreken te hebben gecontroleerd, terwijl bij geen onverwijlde reactie worden de goederen geacht zich in een goede staat te bevinden.

12 Reparatie.

Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden. Het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

13 Schade en gebreken.

De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan EVENTO te melden. Zonder toestemming van EVENTO mag de huurder niet tot reparatie overgaan. Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal EVENTO slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen werkplaats aanbrengen c.q. verrichten. Huurder heeft geen recht op vervanging indien de goederen zich niet in Nederland bevinden of anderszins zich buiten een in de overeenkomst bepaalde straal bevinden. EVENTO is op geen enkele wijze verplicht om beschadigde artikelen en/of apparaten terug te nemen of voor ruiling te accepteren. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

14 Mededelingsverplichtingen huurder.

Huurder dient EVENTO onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van EVENTO dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surseance van betaling aanvraagt of zijn betaling om andere reden heeft gestaakt. Wanneer zich een geval voordoet, zoals in het voorgaande lid van dit artikel bedoeld wordt, is de huurder verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de onderhavige overeenkomst. Er wordt door de verhuurder geleverd onder eigendomsvoorbehoud.

15 Annulering.

Indien de huurder tot annulering overgaat en nog geen gebruik heeft gemaakt van de hem ter beschikking gestelde zaken is hij de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd. · Bij annulering tot 30 dagen voor de ingangdatum 10 % van de totale prijs · Bij annulering tot 14 dagen voor de ingangdatum 25 % van de totale prijs · Bij annulering tot 7 dagen voor de ingangdatum 40 % van de totale prijs · Bij annulering tot 2 dagen voor de ingangdatum 50 % van de totale prijs · Bij annulering binnen 2 dagen voor de ingangsdatum 75% van de totale prijs De huurder wordt aanbevolen een annuleringsverzekering af te sluiten.

16 Opzegging/ontbinding.

De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen met onmiddellijke ingang worden stopgezet. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van de gehuurde goederen bij EVENTO. Indien partijen zijn overeengekomen dat EVENTO bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde goederen bij huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen. Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin het verstrekt is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van EVENTO worden gesteld. Indien daarbij zou blijken dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is EVENTO gerechtigd de huurder de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen. Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is EVENTO bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is EVENTO gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding als winstmarge te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van EVENTO op verdere schadevergoeding. EVENTO is verplicht deze waarborgsom bij beëindiging van het huurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens EVENTO heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.

17 Vervanging.

Indien huurder buiten staat is, om welke reden dan ook de gehuurde, goederen aan EVENTO terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan EVENTO een door hem te bepalen schade vergoeding te betalen ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.

18 Wijzigingen.

Wijzigingen aanvullingen van deze overeenkomst zijn slecht geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken – ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt – zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd gaan.

19 Milieu.

De huurder zorgt voor het op milieutechnisch verantwoorde- en wettelijk noodzakelijke wijze afvoeren van afvalwater/fecaliën voor wat betreft de sanitair producten. De huurder vrijwaart EVENTO van milieuclaims of anderszins te nemen maatregelen door toedoen van de huurder op de locatie van het verhuurproduct.

20 Eigendom.

Het gehuurde blijft ten allen tijde eigendom van EVENTO. Levering vindt ten allentijde plaats onder eigendomsvoorbehoud.

21 Toepasselijk recht.

Op alle door EVENTO gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing; deze overeenkomst en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

22 Geschillen.

Op alle overeenkomsten van EVENTO is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van EVENTO, dan wel, ter keuze van EVENTO, van de plaats van vestiging van de huurde.

12 MAART 2019

TOP